Den kulturelle skolesekken

Om DKS i Stange

Om Den kulturelle skolesekken ( DKS)  nasjonalt:
I slutten av april 2008 behandlet Stortinget Stortingsmelding nr 8 (2007-2008), Kulturell skulesekk for framtida. Her heter det i kapittel 1 bl.a. at
”Kunst og kultur kan utfordre etablerte tankemønster og gje ei alternativ forståing av verda. Kunst og kultur gjev opplevingar som kan vere avgjerande for å utvikle det enkelte menneske sin personlegdom og livskvalitet. Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapande, og medverkar til å gjere oss medvitne om kven vi er og kvar vi kjem ifrå. Dette har verde for enkeltindividet, men det har òg kraft til å forme samfunnsutviklinga.
Møte med kunst og kultur gjennom heile oppveksten kan medverke til at born og unge får opplevingar og kunnskap som kan danne grunnlag for deira eigne kreative aktivitetar og evne til å vurdere ulike kunst og kulturuttrykk. Å forstå kunst og kultur er i mange høve ein læringsprosess. Difor må born og unge få høve til å utvikle ei omfattande kulturforståing slik at dei kan stå rusta til å møte og meistre utfordringane i kunnskapssamfunnet.” (se link til meldinga nederst på sida)

DKS i Stange
Stortingsmeldinga fokuserer også på rollefordelingen i arbeidet med disse viktige opplevelser. Her i Stange følger vi opp dette ved å ha en kulturfaglig DKS-koordinator, som i dialog med skolene setter sammen tilbudet av kulturelle opplevelser. Skolen samarbeider om informasjon og tilrettelegging, og setter opplevelsene inn i gode pedagogiske sammenhenger i tråd med læreplanenes målsettinger. På den måten sikrer vi gode kunst- og kulturmøter for elever og lærere i Stangeskolene!
Den kulturelle skolesekken organiseres ulikt i forskjellige kommuner. I Stange er ordningen felleskoordinert. Dette vil si at de midlene som tildeles via Hedmark Fylkeskommune, brukes til å kjøpe inn kunst og kultur til hele klassetrinn om gangen. Dermed får alle elever samme tilbud, uansett hvilken skole de går på.

Det er et mål at alle klassetrinn skal ha minst et DKS-opplegg i året. At eleven gjennom sin skoletid opplever et bredt spekter av kulturområdene, og at hvert enkelt opplegg er kvalitetssikret er også viktig.

En stor del av programmet er arrangert av Kulturskolen i Stange, som også har administrativt ansvar for Den kulturelle skolesekken i Stange kommune.

Den kulturelle skolesekken skal følge departementets retningslinjer, mål og prinsipper. Det betyr at Den kulturelle skolesekken i Stange skal være et profesjonelt kunst- og kulturtilbud som medvirker til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine mål. Spesielt skal det legges vekt på at Den kulturelle skolesekken i Stange gir elever i skolen mulighet til å gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag, gjennom opplevelser i fordypningsopplegg.

Særlig skal Den kulturelle skolesekken i Stange dekke de kulturområdene som ikke dekkes gjennom andre faste tilbud.
Kommunen abonnerer på kulturelle turneer hos Turneorganisasjonen for Hedmark og Rikskonsertene. Den kulturelle skolesekken i Stange skal søke å supplere disse abonnementene, blant annet ved å ha fokus på opplegg som er preget av fordypning i en kunstart/et kulturområde eller som er organisert som verksted/interaktiv opplevelse.

Les stortingsmeldingen her